Regulamin korzystania z serwisu

 1. 1. Postanowienia ogólne
 2. 2. Definicje
 3. 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. 7. Własność intelektualna
 8. 8. Postanowienia końcowe
 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1. Strona www.rehabilitacja-katowice.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.rehabilitacja-katowice.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.rehabilitacja-katowice.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.rehabilitacja-katowice.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. 2. DEFINICJE
  1. 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.rehabilitacja-katowice.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. 3. USŁUGODAWCA – RADO-REH RADOSŁAW PASŁAWSKI, adres siedziby: Osiedle Księcia Władysława 8A, 44-240 Żory, NIP: 6511737118, adres poczty elektronicznej: rado.rehabilitacja@gmail.com, tel. 725 039 858.
  4. 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. 1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. 2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. 3. przeglądarka internetowa,
   4. 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rado.rehabilitacja@gmail.com
   2. 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. 6.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.rehabilitacja-katowice.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.rehabilitacja-katowice.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.rehabilitacja-katowice.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.rehabilitacja-katowice.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.